Return Policy

Return Policy

นโยบายการเปลี่ยน / คืนสินค้า (www. Kohler.co.th)

 • การเปลี่ยน / คืนสินค้า ต้องเป็นสินค้าที่ทำการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.shop.kohler.co.th เท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้าผ่านร้านค้าที่อยู่ใน Marketplace อื่นๆ
 • การเปลี่ยน / คืนสินค้า จะต้องได้รับการตรวจสอบก่อนทุกกรณี ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ คำตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา ท่านจะต้องบันทึกวีดีโอและภาพถ่ายสินค้า บรรจุภัณฑ์ และฉลากข้างกล่องสินค้าให้ชัดเจน ทั้งก่อนเปิดกล่องสินค้าและขณะเปิดตรวจสินค้า เพื่อให้เห็นภาพปัญหาของสินค้าอย่างชัดเจน
 • บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน / คืนสินค้า หากสินค้าได้ผ่านการติดตั้งหรือใช้งานแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่ระบุด้านล่างนี้


ท่านสามารถแจ้งการเปลี่ยน / คืนสินค้า ได้ภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. กรณี สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ สินค้า ส่งผิดสี ผิดรุ่น บรรจุอุปกรณ์ไม่ครบ เสียหายจากการจัดส่ง ชำรุดบกพร่องจากการผลิต หรือจากการติดตั้งโดยช่างของบริษัทฯ สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย

 • สินค้านั้นจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ มีอุปกรณ์ของสินค้าครบถ้วน ไม่ชำรุดเสียหาย (เว้นแต่เป็นความเสียหายจากการจัดส่ง) และต้องไม่ผ่านการติดตั้งหรือใช้งาน (ยกเว้นมีปัญหาจากการติดตั้งโดยช่างของบริษัทฯ) โดยจะต้องได้รับการตรวจพิสูจน์จากบริษัทฯหรือตัวแทนของบริษัทฯก่อนทุกกรณี
 • กรณีลูกค้าและบริษัทฯตกลงให้มีการเปลี่ยนสินค้า
 • หากมีสินค้าพร้อมส่ง บริษัทฯจะรีบดำเนินการจัดส่งให้ลูกค้าได้ภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ
 • หากไม่มีสินค้าในสต็อกที่พร้อมส่งทันที บริษัทฯอาจเสนอให้ลูกค้าพิจารณา เปลี่ยนสินค้ารุ่นอื่นทดแทน โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าราคาสินค้าเดิมที่สั่งซื้อในเว็บไซต์ www.shop.kohler.co.th

2. กรณี ไม่ใช่เกิดจากปัญหาผลิตภัณฑ์

 • สินค้านั้นจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ มีอุปกรณ์ของสินค้าครบถ้วน ไม่ชำรุดเสียหาย และยังไม่ผ่านการติดตั้งหรือใช้งาน
 • ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขข้างต้น ท่านสามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบรายละเอียดของสินค้า มายังบริษัทฯภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้า โดยบริษัทฯจะดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้า ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ท่านได้ยกเลิกและดำเนินการตามขั้นตอนที่บริษัทฯกำหนด รวมถึงลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว
 • ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ค่าติดตั้ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ไม่สามารถขอคืนได้ และท่านจะต้องรับผิดชอบค่าขนส่งสำหรับการคืนสินค้าที่เกิดขึ้น
 • สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการพิเศษ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งกลับคืนบริษัทฯพร้อมสินค้าหลัก


หากท่านมีปัญหาการใช้งานสินค้า สามารถติดต่อขอคำแนะนำ หรือ สามารถแจ้งเคลมเปลี่ยน / คืนสินค้า พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาได้ ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า หากเกินระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าในทุกกรณี โดยท่านสามารถติดต่อผ่านทางช่องทาง ดังต่อไปนี้
Kohler Call Center เบอร์โทรศัพท์ : 02-700-9299 ทุกวัน เวลา 8.30 น. - 17.30 น.
E-mail : Callcenterthailand@kohler.com
Line : @Koherthailand ทุกวัน เวลา 8.30 น - 20.00 น.

เอกสารประกอบการพิจารณาการ เปลี่ยน / คืนสินค้า
-ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
-วีดีโอ / ภาพถ่าย ก่อนเปิดกล่องสินค้า และ ขณะเปิดตรวจสินค้า ให้เห็นภาพปัญหาของสินค้า และ ฉลากข้างกล่องสินค้าอย่างชัดเจน
-เอกสารอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯจะเรียกขอเป็นกรณีๆไป