Terms and Conditions

Terms and Conditions

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชั้น 16 อาคารจัสมิน ซิตี้ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
ทะเบียนเลขที่ 0107536001460

 

โคห์เลอร์ โค. (KOHLER Co.) [CL1] ดำเนินการเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) เพื่อความบันเทิงส่วนตัวของท่าน ให้ข้อมูล ความรู้ และสื่อสารกับท่าน โดยท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ต้องการ ท่านสามารถดาวน์โหลดสื่อต่างๆ ที่แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำไปใช้ส่วนตัวเท่านั้นและห้ามนำไปใช้ในทางการค้า โดยมีเงื่อนไขว่า ท่านยังต้องคงไว้ซึ่งข้อความสงวนลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์อื่นทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในสื่อดังกล่าวตามเดิม อย่างไรก็ดี ท่านไม่สามารถนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปแจกจ่าย ดัดแปลง ส่งต่อ ใช้ซ้ำ รายงานหรือนำไปใช้ต่อสาธารณชน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า รวมถึงข้อความ ภาพ เสียง และวีดิโอ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากโคห์เลอร์ โค.

การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ของท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) และกฎหมายทั้งปวงที่บังคับใช้ โดยการเข้าถึงและเข้าดูเว็บไซต์ ท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดแต่อย่างใด และรับทราบว่าข้อตกลงอื่นใดระหว่างท่านกับโคห์เลอร์ โค. ให้เป็นอันยกเลิกและไม่มีผลใช้บังคับหรือผูกพันธ์แต่อย่างใด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. ท่านพึงทราบว่า สิ่งที่ท่านเห็นหรืออ่านบนเว็บไซต์เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ หรือได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าทั้งสิ้น เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น และไม่อาจนำไปใช้ได้ เว้นแต่ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือในข้อความบนเว็บไซต์ หากปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโคห์เลอร์ โค. ทั้งนี้ โคห์เลอร์ โค. มิได้รับรองหรือรับประกันว่า การที่ท่านเข้าดูสื่อต่างๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกที่โคห์เลอร์ โค. มิได้เป็นเจ้าของหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
  2. แม้โคห์เลอร์ โค. จะได้ใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์แล้วก็ตาม โคห์เลอร์ โค. มิได้รับรองหรือรับประกันความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด โคห์เลอร์ โค. ไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ของเนื้อหาบนเว็บไซต์
  3. การใช้งานเว็บไซต์ของท่านถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง โคห์เลอร์ โค. และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการสร้าง ผลิต หรือส่งมอบเว็บไซต์ไม่ต้องรับผิดต่อค่าเสียหายทางตรง ค่าเสียหายที่เกี่ยวข้อง ค่าเสียหายสืบเนื่อง ค่าเสียหายทางอ้อม หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านเข้าหรือใช้งานเว็บไซต์แต่อย่างใดทั้งสิ้น โดยไม่จำกัดความที่กล่าวมาข้างต้น สิ่งที่ปรากฏบนเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นไป “ตามสภาพที่เป็นอยู่” โดยปราศจากการรับประกันทุกประเภท ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายถึงการนำไปใช้โดยทั่วไป (MERCHANTABILITY) ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ โคห์เลอร์ โค. ไม่ต้องรับผิดชอบ และไม่ต้องรับผิดต่อค่าเสียหายใดๆ หรือไวรัสที่อาจมีการแพร่ไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน หรือทรัพย์สินอื่นจากการที่ท่านเข้าถึง ใช้ หรือดูเว็บไซต์ หรือการดาวน์โหลดสื่อใดๆ ของท่าน โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล ข้อความ ภาพ วีดิโอ หรือเสียง จากเว็บไซต์
  4. การสื่อสารหรือสื่อที่ท่านส่งมายังเว็บไซต์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่น โดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูล คำถาม ความเห็น คำแนะนำ และสิ่งอื่นใดในทำนองเดียวกัน จะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ โคห์เลอร์ โค. หรือบริษัทในเครืออาจนำสิ่งที่ท่านส่งหรือโพสต์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ได้ โดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการทำซ้ำ เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ ถ่ายทอด และโพสต์ข้อความ นอกจากนี้ โคห์เลอร์ โค. มีอิสระที่จะใช้แนวคิด ความคิด วิทยาการความรู้ หรือเทคนิคใดๆ ที่ปรากฏในการสื่อสารที่ท่านส่งมายังเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้ โดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การพัฒนา ผลิต และทำการตลาดผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ ในกรณีทีสามารถทำได้ตามกฎหมาย

เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการ (เรียกรวมกันว่าเครื่องหมายการค้า”) ที่แสดงผลบนเว็บไซต์ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและมิได้จดทะเบียน รวมถึง ที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียนของโคห์เลอร์ โค. และบุคคลอื่น สิ่งที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไม่อาจนำไปตีความได้ว่าเป็นการให้โดยปริยาย หรือโดยหลักกฎหมายปิดปาก หรือโดยประการอื่นใด ซึ่งการอนุญาตหรือให้สิทธิใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ที่แสดงผลบนเว็บไซต์โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโคห์เลอร์ โค. หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวที่เป็นบุคคลภายนอกแต่อย่างใดทั้งสิ้น ห้ามท่านนำเครื่องหมายการค้า หรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ไปใช้โดยมิชอบโดยเด็ดขาด เว้นแต่ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และขอแจ้งให้ท่านทราบว่า โคห์เลอร์ โค. จะดำเนินการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถึงที่สุดตามกฎหมาย รวมถึง การฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาหากมีการละเมิดสิทธิดังกล่าวด้วย

  1. โคห์เลอร์ โค. มิได้สอบทานเว็บไซต์อื่นทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ และไม่รับผิดชอบเนื้อหาในหน้าอื่นนอกเว็บไซต์ หรือบนเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ การที่ท่านเชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นนอกเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นเป็นไปโดยความเสี่ยงของท่านเอง
  2. โคห์เลอร์ โค. อาจแก้ไขเพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ทุกเมื่อโดยการปรับปรุงข้อมูลที่ปรากฎในโพสต์นี้ โดยมีผลผูกพันท่านตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว และควรเข้าดูหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อสอบทานข้อกำหนดและเงื่อนไข ณ ปัจจุบัน ตามที่มีผลผูกพันท่าน

 [CL1]สามารถปรับเปลี่ยนชื่อตามที่ Marketing เห็นเหมาะสม